Oheň v prírode: Čo sa smie a čo sa nesmie?

Zakladanie ohňa v prírode je večná téma, ktorá pravdepodobne nikdy nebude vyriešená. My sme pre vás prichystali malý sumár faktov, podľa ktorých sa môžete riadiť.

Zakladanie ohňa v lese

Zákon o ochrane prírody hovorí jasne, že celé územie SR je v ochrannom stupni 1. Ďalšie lokality môžu byť následne chránené vyšším stupňom.

Táborenie, zakladanie ohňa a podobné aktivity sa prvý krát spomínajú (a zakazujú) až pri stupni číslo 3! Konkrétne znenie: Paragraf 14, časť 1, odsek D.

Tretí stupeň ochrany

(1) Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, je zakázané: d) táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce.

(Celý zákon tu: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-543)

Takže, keď niekam idete, pozrite si predtým na mape, ako sa to tam volá a v akom stupni ochrany sa dané miesto nachádza. 

Zakladanie na súkromnom pozemku

O zakladaní ohňa by mal mať vedomosť hlavne majiteľ pozemku. A keďže každý jeden meter štvorcový lesa niekomu patrí, mali by ste ho najprv osloviť, či môžete na jeho pozemku takúto činnosť vykonávať.

Miesta na to určené?

Zákon o lesoch: Zákaz niektorých činností

(1) Na lesných pozemkoch je zakázané: b) zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na nich alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest, Obhospodarovateľ lesa, ktorý uskutočňuje činnosť podľa odseku 1 písm. b), je povinný zariadiť sledovanie ohňa a jeho bezpečné uhasenie pred opustením miesta, kde sa oheň nachádza. Povinnosť podľa osobitného zákona  50) tým nie je dotknutá. 

Nikde ale nie je napísané, KTORÉ miesta sú na to určené a kto ich určuje (hasiči, poľovníci, majiteľ pozemku, obec?). Zákon o lesoch je deravý. Nikto vám nedokáže, či tam to ohnisko bolo už pred vami alebo či ste ho založili ako prví na mieste, kde doteraz nebolo.

Plošné zákazy

Občas, hlavne počas letných mesiacov, je zvykom vyhlásiť plošný zákaz (pre celý kataster obce alebo územie SR) zakladať ohne kvôli zvýšenému riziku požiaru. Tieto zákazy sú opodstatnené a treba ich rešpektovať.

Vždy dodržiavajte zákony a bezpečnostné opatrenia

Aj keď sú zákony, ktoré hovoria o zakladaní ohňa v prírode deravé, je potrebné ich dodržiavať a oheň aj na povolených miestach vždy zakladať s maximálnou opatrnosťou a s dostatkom vody pre jeho uhasenie po ruke. V lese sa pohybujete a konáte len na vlastnú zodpovednosť!